Path of Law

NGO

Սիրանուշ Սահակյանի արձագանքը՝ էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնության առնչությամբ արտահայտված չփաստարկված կարծիքի վերաբերյալ

Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախկին գործունեությամբ հետաքրքրված բոլոր անձանց խորհուրդ կտամ ուսումնասիրել ՀՀ լավագույն գործընկեր հեղինակավոր կազմակերպությունների անկողմնակալ և մասնագիտական զեկույցները, որտեղ անդրադարձ կա Հանձնաժողովի գործունեությանը, այդ թվում՝ վարույթային գործընթացներին, արձանագրված ձեռքբերումներին և թվացյալ անհաջողություններին:

Մասնավորապես, ՏՀԶԿ Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն ցանցի գործողությունների ծրագրի 4-րդ փուլի արդյունքների վերաբերյալ ՀՀ զեկույց, (https://www.oecd.org/…/OECD-ACN-Armenia-4th-Round-Monitorin…), էջեր՝ 38-41, 48-51, ՀՀ 4-րդ փուլի պարտավորությունների կատարման ԳՐԵԿՈՅԻ գնահատման զեկույց (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSea…/DisplayDCTMContent…) էջեր՝ 19-21, 61-63:

Միաժամանակ, ԵՄ «Աջակցություն Հայաստանում հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին» ծրագրի 9-րդ և 10-րդ ցուցանիշները վերաբերել են Հանձնաժողովին, որոնք գնահատվել են ամբողջությամբ կատարված, իսկ դրա դիմաց հատկացված ֆինանսական աջակցությունը ներկայումս տնօրինվում է գործող իշխանությունների կողմից։ Նույն կերպ դրական է Համաշխարհային բանկի արձագանքը, որը ՀՀ հայտարարագրման համակարգը դասակարգում է որպես միջազգային լավագույններից մեկը։

Հանձնաժողովը ևս մեկ այլ գնահատման է ենթարկվել «Մասնագիտացված հակակոռուպցիոն մարմինների անկախության և գործառնական արդյունավետության» գնահատում Եվրոպական միություն/Եվրոպայի խորհուրդ ծրագրի շրջանակներում։ Հակակոռուպցիոն մարմինների անկախությունը գնահատվել է Գիլարդի անկախության ցուցիչի հիման վրա, իսկ գործառնական արդյունավետությունը՝ ըստ մակարդակների (անարդյունավետ, սահմանափակ արդյունավետություն, միջին արդյունավետություն, առավելապես արդյունավետ, բարձր արդյունավետություն)։ Ըստ անկախության ցուցիչի՝ Հանձնաժողովն առավելագույն 1 միավորից ստացել է 0․87 միավոր և վերջինիս գործառնական արդյունավետությունը գնահատվել է բարձր։ Այս ցուցանիշը Հայաստանի մյուս մարմինների ցուցանիշներից ամենաբարձրն է և համադրվում է Ուկրաինայի Հակակոռուպցիոն ազգային բյուրոյի ցուցանիշի հետ։

Ինչ վերաբերում է Հանձնաժողովից դուրս իմ գործունեությանը, ապա ամբողջական կենսագրական տվյալները հասանելի են բաց աղբյուրներում և գրաքննման կամ խմբագրական կրճատումների կարիք չունեն։

Որպես վերջաբան` չփաստարկված սուբյեկտիվ կարծիքներին սովորաբար վերաբերվում եմ ներողամտությամբ և կարեկցանքով, քանզի դրանք ի զորու չեն բացասաբար ներազդել իմ գործունեության և նույնիսկ տրամադրության վրա։

P.S․ «Տխրահռչակ» պիտակավորման կապակցությամբ՝ ՏՀԶԿ Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն ցանցի գործողությունների ծրագրի արդյունքների վերաբերյալ ՀՀ զեկույցում Հանձնաժողովին առնչվող 10-րդ հանձնարարականի կատարման առնչությամբ ԱՊԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ և ՁԵՌՆՀԱՍ մոնիտորինգային թիմը նշել է․

«It took three years, strong leadership and continued efforts from the CEHRO to achieve this change. In the meantime, the CEHRO has been fairly active in applying its limited mandate in practice and promoting common standards for public sector integrity, sometimes even beyond its statutory functions. The CEHRO has produced a guidebook on filling in asset declaration forms, a handbook on ethics in public service and a number of studies on prevention of corruption, ethics, conflict of interest and asset declarations, as well as desk research on international practices on corruption related issues. The CEHRO has also elaborated its institutional development strategy and the action plan for 2016- 2018 aimed at further increasing its role in promoting public service integrity. In addition, it has played an instrumental role in developing progressive legal regulations on the CPC, asset declarations, conflict of interest enforcement and other issues, as a result of the successful cooperation with the Ministry of Justice of Armenia, other state bodies and civil society. The monitoring team would like to highlight the high level of professionalism and competences of the representatives the CEHRO met during the on-site visit and commend the dedicated work it has performed on promoting integrity in the challenging context of Armenia․»

Թարգմանությունը՝ ստորև.

«Փոփոխությանը հասնելու համար ԲՊԱԷՀ-ից պահանջվել է 3 տարվա աշխատանք, շարունակական ջանքերի ներդրում, ինչպես նաև ուժեղ առաջնորդություն։ Միևնույն ժամանակ, Հանձնաժողովը սահմանափակ մանդատի պայմաններում ակտիվ է գործել հանրային ոլորտի բարեվարքության ընդհանուր չափորոշիչների խթանման հարցում՝ երբեմն նույնիսկ դուրս գալով իր կանոնադրական գործառույթների շրջանակից։ Հանձնաժողովը հրապարակել է գույքի, եկամուտների հայտարարագրերի լրացման և ներկայացման (հանձման) ուղեցույց, հանրային ծառայության էթիկայի ձեռնարկ, մի շարք ուսումնասիրություններ կոռուպցիայի, շահերի բախման, գույքի և եկամուտների հայտարարագրման թեմաների շուրջ, ինչպես նաև կոռուպցիոն խնդիրների հետ կապված միջազգային փորձի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացրել։ ԲՊԱԷՀ-ը մշակել է նաև իր ինստիտուցիոնալ զարգացման ռազմավարությունը և 2016-2018 թթ․ համար միջոցառումների իրականացման ծրագիրը՝ ուղղված իր դերակատարման բարձրացմանը հանրային ծառայության բարեվարքության խթանման հարցում։ Բացի այդ, Արդարադատության նախարարության, այլ պետական մարմինների և քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցության արդյունքում ունեցել է մեծ դերակատարում «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքի, գույքի և եկամուտների հայտարարագրմանը, շահերի բախմանը առնչվող և այլ իրավական ակտերի մշակման գործընթացում։ Մոնիթորինգի թիմն ընդգծել է նաև Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների արհեստավարժության բարձր մակարդակը և գովաբանել Հայաստանի դժվարին պայմաններում բարեվարքության խթանմանն ուղղված աշխատանքը»։